Vedeli ste o ambrózii palinolistej, že ...

 1. Pochádza zo Severnej Ameriky a do Európy sa dostala asi v polovici 19. storočia
 2. Peľ tejto rastliny je najagresívnejší inhalačný alergén zo všetkých známych peľov
 3. Alergická reakcia alebo dokonca symptómy astmy môžu vzniknúť i u osôb, ktoré nikdy predtým alergické ťažkosti nezaznamenali
 4. Už 40 peľových zrniek v jednom m3 vzduchu môže vyvolať alergickú reakciu
 5. Jediná rastlina priemerného vzrastu vyprodukuje ročne aj desiatky miliónov peľových zrniek
 6. Semená ambrózie si klíčivosť udržujú aj 40 rokov
 7. Vyhovuje jej suché a veterné počasie a ročne dokáže vytvoriť až 3-tisíc semien, ktorými sa rozmnožuje
 8. Na Slovensku je rozšírená najmä v teplejších južných oblastiach
 9. Rastie vo veľkom rozsahu na staveniskách a na voľných, neobrábaných plochách, o ktoré sa ich majitelia (v rozpore so zákonom) nestarajú
 10. V susednom Maďarsku, kde sa rastlina rozšírila vo väčšom rozsahu enormne stúpol počet alergikov a astmatikov
 11. Iným alergénom môžeme vyhnúť (ak ich poznáme), ale vysokej koncentrácii peľu je vyhnutie prakticky nemožné

Stanovisko Doktora Trávnika:

Síce stav výskytu ambrózie palinolistej a počet alergických ochorení, spôsobené peľom tejto „buriny” u nás nie sú podrobne zmapované, a Slovensko ešte nezaplavila táto rastlina v takej miere, ako susedné Maďarsko, situáciu podceňovať by bolo z našej strany nezodpovedné!

Súvisiace články:
Boj proti ambrózii palinolistej
Doktor Trávnik® - Naše skúsenosti vo Váš prospech!
Copyright © 2009 - 2013, Doktor Trávnik®. Všetky práva vyhradené!
Designed by:
nová webstránka aj pre vás sztingo webdesign