Doktor Trávnik Franchise sieť Slovensko

Záhradnícke franchise podnikanie "na kľúč"

Prvý krok

Cesta k úspechu, alebo ako sa môžem stať franchiserom?
Cesta je jasná, dobre vyznačená , predvídateľná a bez nepríjemných prekvapení.

1. krok Spoznajme si navzájom svoje myšlienky!

My neobchodujeme s právami, ale budujeme partnerský vzťah, spoločné ciele, stratégiu, budúcnosť. Treba si klásť otázku: "Bude táto spolupráca dobrá pre obe strany?" Ak nemáme spoločné zmýšľanie, spolupráca nebude výnosná.

2. krok Spoznajme si navzájom svoje obchodné predstavy!

Ak vychádzame z doterajších skúseností, môžeme skonštatovať, že žiadatelia licencii sú vo všeobecnosti dobre pripravení, ale prichádzajú z rôznych podnikateľských a pracovných sfér. Nielen ich minulosť je rozdielna, ale aj ich pohľad do budúcnosti. V tejto fáze poskytneme obšírnejšie informácie o franchisingu a ambíciách. Oboznámime kandidátov so samotným franchise systémom Doktor Trávnik® a jeho obchodnou dokumentáciou.

er45

3. krok Prihláška spolu s podnikateľským zámerom

Ak naše obchodné ponímanie povedie ku vzájomnej sympátii, poskytneme pomoc pri vypracovaní podnikateľského zámeru, ktorý obsahuje súčasné kompetencie a prognostikuje rozvoj podnikania v prvých troch rokoch. Proces vypracovania podnikateľského plánu poskytuje žiadateľovi opätovné premyslenie obchodnej koncepcie, jej pochopenia a opodstatnenosti svojho rozhodnutia. Popri príprave podnikateľského plánu podá aj žiadosť o zaradenie do kandidatúry franchiserov.

4. krok Posúdenie projektu

Cieľom je zistiť, či žiadateľ disponuje opodstatneným, reálnym a splniteľným podnikateľským plánom a pevným rozhodnutím. Skúma sa tiež správnosť chápania celého systému a spôsobilosť prijať podmienky franchisingu.

5. krok Návšteva regiónu

Franchisor spolu so žiadateľom obhliadne nový región na výlučné zastúpenie v prvom rade s účelom, aby zistili "únosnosť regiónu" a preverili realizovateľnosť podnikateľského plánu.

e4r

6. krok Nahliadnutie

V prípade opodstatnenosti podnikateľského plánu má uchádzač možnosť si obhliadnuť činnosť vzorovej jednotky, nahliadnuť do dokumentov vzorovej jednotky v oblasti hospodárenia a vyžiadať si názor už zmluvného franchisera o jeho skúsenostiach.

7. krok Podpis franchise zmluvy

Podpísanie franchisingovej zmluvy je opodstatneným, dlhodobým a strategickým vzájomným prejavom vôle.

8. krok Akadémia Doktora Trávnika

Po podpísaní franchise zmluvy sa začína osobný-, praktický- a diaľkový vzdelávací program.

sw
d

Nakoľko máš aj naďalej záujem o vynikajúcu obchodnú príležitosť, skontaktuj sa s poskytovateľom franchisingu na niektorých z uvedených kontaktov:


Bc. Gubík Ladislav
Tel.: +421 949 588 845
E-mail: franchise@doktortravnik.sk

Doktor Trávnik® - Naše skúsenosti vo Váš prospech!
Copyright © 2009 - 2015, Doktor Trávnik®. Všetky práva vyhradené!